Jesteśmy pierwszą Poradnią w Nadarzynie.

Powstaliśmy, aby pomagać.


O NAS


Od 1 września 2015 roku w Nadarzynie przy ul. Wiśniowej 26 rozpoczęła działalność Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa”. Została ona wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Pruszkowskiego pod numerem 6/SN/2015. Organem prowadzącym i dyrektorem Poradni jest dr Stanisława Ossowska.

Główną misją Poradni jest wspomaganie dzieci, młodzieży i dorosłych w prawidłowym ich rozwoju osobowym oraz pomoc w tworzeniu sprzyjających ku temu warunków.

Pomocą służą następujący specjaliści: psychologowie, logopedzi, neurologopedzi i surdologopedzi, pedagodzy, terapeuci integracji sensorycznej oraz arteterapeuci, prowadząc:

• diagnozy i wydając opinie (honorowane przez placówki oświatowe), np. o gotowości szkolnej, odraczaniu obowiązku szkolnego, dostosowaniu wymagań edukacyjnych do specyficznych trudności dziecka,

• konsultacje i porady,

• terapie zgodnie z kwalifikacjami specjalistów,

• grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe pomocne w trudnych sytuacjach życiowych, takich jak utrata bliskiej osoby (rozstanie, śmierć), przemoc itp.,

• szkolenia dla dorosłych w różnej formie, np. wykłady, seminaria, treningi kreatywności i arteterapii, warsztaty z muzykoterapii i inne.

Poradnia dysponuje odpowiednio wyposażonymi gabinetami i salami do zajęć specjalistycznych indywidualnych i grupowych.

» Regulamin PoradniDZIAŁANIA


Poradnia prowadzi następujące rodzaje działań:

• badania diagnostyczne i wydawanie opinii,
• konsultacje i porady specjalistów,
• terapie specjalistyczne,
• szkolenia,
• udostępnianie materiałów wspomagających rozwój osobowy.Badania diagnostyczne i wydawanie opinii
dotyczą między innymi:
• gotowości szkolnej,
• odroczenia obowiązku szkolnego,
• ogólnej diagnozy rozwoju dziecka,
• oceny możliwości intelektualnych dziecka,
• dysleksji.

Konsultacje i porady są prowadzone
przez następujących specjalistów:

• psychologa dziecięcego,
• psychologa rodzinnego,
• psychologa wspomagającego osoby dotknięte przemocą,
• logopedę,
• neurologopedę,
• surdologopedę,
• pedagoga,
• terapeutę integracji sensorycznej (SI).


Terapie specjalistyczne są organizowane
dla różnych grup klientów, którymi są:
• dzieci przedszkolne i młodsze,
• uczniowie,
• dorosła młodzież,
• dorośli starsi niż młodzież.

Mogą być prowadzone dla jednej osoby, dla grupy osób, dla rodziny. Szczegóły do ustalenia.

Szkolenia:
Są adresowane do różnych grup odbiorców w formie wykładów, seminariów, warsztatów itp. Ich problematyka jest różna. Przykładowe tematy można znaleźć na www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl. Te przykłady nie wyczerpują oferty Poradni.

Z życzliwym zainteresowaniem przyjmujemy problematykę ważną dla klientów Poradni. Prosimy o kontakt.

Materiały szkolniowe:
Poradnia udostępnia na swojej stronie internetowej materiały wspomagające rozwój osobowy, ułatwiające komunikację międzyludzką, wspomagające rodziców w trudzie wychowania i edukacji dzieci, mając na względzie ich prawidłowy rozwój i kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich. Specjaliści Poradni i osoby zaprzyjaźnione opracowują stosowne materiały. Materiały są tworzone przez specjalistów Poradni.

TERAPIE


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Jest adresowane do dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością do czasu podjęcia obowiązku szkolnego. Ma na celu pobudzanie rozwoju psychoruchowego i społecznego dziecka. Jest prowadzona przez zespół terapeutów - psychologa, logopedę, pedagoga, specjalistę integracji sensorycznej, niekiedy arteterapeutę.

Psychologiczna
Terapia koncentruje się na usprawnianiu rozwoju emocjonalnego, poznawczego, motorycznego u dzieci i młodzieży. W przypadku dorosłych jest to pomoc w różnych trudnych sytuacjach życiowych, np. przemocy, w sytuacjach okołorozwodowych lub rozstania z bliską osobą (np. śmierć), a także osobom doświadczającym lęku, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi, cierpiącym z powodu niskiego poczucia własnej wartości.

Logopedyczna
Celem terapii adresowanej do dzieci jest niwelowanie wad wymowy, praca z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzoną komunikacją. Może być adresowana także do dorosłych niesłyszących, bądź niedosłyszących, bądź tych, którzy po przebytych chorobach ponownie uczą się mówić. Terapia jest prowadzona przez logopedę, neurologopedę, surdologopedę.

Pedagogiczna
Terapia ma na celu wspomaganie rozwoju motorycznego, intelektualnego, poznawczego i społecznego dzieci i młodzieży z deficytami rozwojowymi i z zaburzeniami zachowania.

Integracji Sensorycznej
Terapia jest adresowana do dzieci i ma na celu zintegrowanie i zharmonizowanie rozwoju wszystkich zmysłów poznawczych. Polega na dostarczeniu kontrolowanej przez terapeutę odpowiedniej ilości bodźców sensorycznych podczas aktywności ruchowej dziecka.

Arteterapia
Polega na pomocy w powrocie do stanu równowagi oraz zharmonizowaniu działań poprzez podejmowanie różnego rodzaju twórczych działań artystycznych, np. muzyka, taniec.

SPECJALIŚCImgr Magdalena Srebrowska - psycholog kliniczny, trener
Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od 2012 roku pracuje jako psycholog dziecięcy w podwarszawskich przedszkolach oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zajmuje się diagnozą dzieci oraz pracą indywidualną z dziećmi z deficytami.

mgr Anna Danielska - pedagog specjalny, koordynator
Ukończyła studia I stopnia z tytułem oligofrenopedagoga w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, studia II stopnia z tytułem pedagoga – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach rozszerzających i pogłębiających wiedzę oraz umiejętności pracy z dziećmi. Od 2014 roku realizuje się jako pedagog specjalny w Przedszkolu Niepublicznym ,,Jupik” w Nadarzynie.

mgr Olena Katrzyna Król - terapeuta integracji sensorycznej
Absolwentka Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów pedagogicznych Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Dyplomowany diagnosta i terapeuta Integracji Sensorycznej. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej (od 2010 r).

Uczestniczka wielu kursów metodycznych doskonalących warsztat pedagogiczny.

Od roku 1990 pracuje na etacie nauczyciela wychowania przedszkolnego w placówkach państwowych. Od roku 2010 współpracuje ze Stowarzyszeniem Dzieci i Osób z Niepełnosprawnościami „Szlakiem Tęczy” oraz z placówkami oświatowymi w Gminie Nadarzyn jako terapeuta SI.

mgr Krzysztof Marciniak – pedagog, muzyk
Absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2004-2009). Kwalifikacje pedagogiczne uzyskał w Studium Nauczycielskim przy UMFC w Warszawie (2007-2009). Naukę kontynuował na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, studiując podyplomowo Kształcenie Muzyczno-Ruchowe (2011-2013). Ukończył studia z wynikiem bardzo dobrym. W 2012 roku uzyskał certyfikat z „Muzykoterapii”. Swoją wiedzę i warsztat poszerzał u wielu autorytetów w kraju i zagranicą. Od 2009 roku pracuje jako nauczyciel muzyki, muzykoterapeuta, instruktor rytmiki i tańca. W 2013 roku założył Akademię Edukacji Artystycznej i Pedagogicznej „Bajka” i prowadzi zajęcia dodatkowe w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu pruszkowskiego. W swojej pracy stawia na rytm i ruch. Jest zwolennikiem metody Emila D`alcroze i Batti Straus. Od 2014 roku prowadzi szkolenia nauczycieli. Jego podopieczni często reprezentują przedszkola na scenach w powiecie pruszkowskim, zdobywając liczne wyróżnienia na konkursach piosenki i tanecznych takich jak: „Mazovia Cup” w Brwinowie, Konkurs Piosenki Przedszkolnej w Nadarzynie, Konkurs Piosenki Religijnej w Pruszkowie.

mgr Magdalena Zdanowska - psycholog, terapeuta integracji sensorycznej
Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2012) oraz dyplomowana terapeutka integracji sensorycznej (SI), zajmuje się diagnozą oraz pracą indywidualną z dziećmi z deficytami

dr Ewa Słodownik-Rycaj - logopeda
Doktor nauk humanistycznych na wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego, absolwentka Podyplomowych Studiów Logopedycznych (1985), od wielu lat pracuje jako wykładowca akademicki i logopeda, wiedzę swoją pogłębia biorąc udział w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach.

mgr Magdalena Olędzka - neurologopeda, surdologopeda
Ukończyła filologię polską oraz logopedię na Uniwersytecie Warszawskim, neurologopedię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i surdologopedię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2013 roku związana jest zawodowo z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu – Światowym Centrum Słuchu, gdzie pracuje w charakterze logopedy. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Wojskowym Instytucie Medycznym na stanowisku logopedy, w formie wolontariatu. Obecnie prowadzi konsultacje logopedyczne, terapię pacjentów z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego, terapię zaburzeń mowy i języka, terapię zaburzeń artykulacyjnych. Od 2014 roku pracuje w zespole diagnostycznym do spraw wszczepiania implantów ślimakowych. Prowadzi rehabilitację słuchu u pacjentów (dzieci i dorosłych) po wszczepieniu implantów ślimakowych, rehabilitację słuchu i mowy u pacjentów korzystających z aparatów słuchowych.

Mgr Beata Mackiewicz - terapeuta integracji sensorycznej
Nauczycielka języka niemieckiego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka integracji bilateralnej, terapii czaszkowo-krzyżowej. Ukończyła kurs integracji odruchów "Move to learn" i INPP.

Do doświadczenia świata pełnymi zmysłami, podczas terapii wykorzystuję zabawę wpływając na objawy dysfunkcji integracji sensorycznej dziecka.


mgr Agata Lutek - neurologopeda, surdologopeda, psychopedagog
Zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Analizuje czynniki wpływające na tempo i jakość opanowywania mowy osób, u których zdiagnozowano m. in.: opóźniony rozwój mowy, porażenie mózgowe, zaburzenia płynności mówienia, upośledzenie umysłowe, zespół Downa, autyzm lub afazję.

Przeprowadza badania logopedyczne z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych w celu ustalenia stanu rozwoju mowy i zaburzeń komunikacyjnych. Wprowadza komunikację alternatywną i wspomagającą u osób z wieloraką niepełnosprawnością. Na podstawie postawionej diagnozy bada postawy, trudności językowe oraz zachowania komunikacyjne dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu (użytkowników systemu implantu ślimakowego, użytkowników aparatów słuchowych i innych protez słuchowych).

Prowadzi terapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.


CENNIK


DIAGNOZY I OPINIE
• O odroczeniu obowiązku szkolnego (gotowość szkolna) - 330zł
• O rozwoju psychoruchowym dziecka (+opinia) - 290(+50)zł
• Pod kątem specyficznych trudności w nauce powyżej III klasy SP (+opinia) - 300(+50)zł
• Pod kątem specyficznych trudności w nauce dla klas I - III SP (+opinia) - 300(+50)zł
• Ustalenie przyczyn trudności w nauce (+opinia) - 300(+50)zł
• Logopedyczna (+opinia) - 300(+50)zł
• Integracji sensorycznej (SI) (+opinia) - 280(+50)zł

KONSULTACJE I PORADY SPECJALISTÓW
• Psychologiczne (za 1 lub ½ godziny) - 100zł lub 60zł
• Neurologopedyczne i surdologopedyczne (za 1 lub ½ godziny) - 100zł lub 60zł
• Logopedyczne (za 1 lub ½ godziny) - 100zł lub 60zł
• Pedagogiczne (za 1 lub ½ godziny) - 90zł lub 50zł
• Integracji sensorycznej (SI) (za 1 lub ½ godziny) - 90zł lub 50zł

TERAPIA INDYWIDUALNA
• Psychologiczna (za 1 lub ½ godziny) - 100zł lub 60zł
• Neurologopedyczna (za 1 lub ½ godziny) - 100zł lub 60zł
• Surdologopedyczna (za 1 lub ½ godziny) - 100zł lub 60zł
• Logopedyczna (za 1 lub ½ godziny) - 100zł lub 60zł
• Pedagogiczna (za 1 lub ½ godziny) - 90zł lub 50zł
• Integracji sensorycznej (za 1 lub ½ godziny) - 90zł lub 50zł
• Gimnastyka korekcyjna (za ½ godziny) - 50zł

TERAPIA GRUPOWA
• Psychologiczna (2/3/4 osoby) - 55/45/40zł
• Pedagogiczna (2/3/4 osoby) - 55/45/40zł

KONTAKT I ZAPISYNIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA "SZANSA"LOKALIZACJA

Wiśniowa 26
05-830 Nadarzyn

PORADNIA CZYNNA:

pn.-pt. 8.00-20.00
sob. 8.00-14.00KONTAKT

w godzinach 8.00-16.00
690 343 341
22 729 92 81
info@npppszansa.pl

DANE PORADNI

REGON: 141849996
NR KONTA: 24 1090 1694 0000 0001 3219 4046
MAPA DOJAZDU