Kształtowanie osobowości młodych ludzi przez kontakt z osobami niepełnosprawnymi

Ogólnie znaną wiedzą jest stwierdzenie, że dzieci są „przyszłością narodu”. A „przyszłość” ta będzie taka, jak nasze dzieci wychowamy. Jeżeli nie nauczymy je szacunku dla drugiego człowieka, dla osób starszych czy niepełnosprawnych, to nie oczekujmy, że okażą nam szacunek w starości, czy w niedołęstwie. Nasze społeczeństwo nie jest nauczone zdrowych relacji do osób niepełnosprawnych. Ciągle...

Przedszkole jest miejscem wczesnej integracji

Dziecko psychicznie i fizycznie niepełnosprawne winno mieć zapewnione pełne i normalne życie w warunkach zabezpieczających jego godność, umożliwiających osiągnięcie niezależności oraz ułatwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Z uwagi na potrzebę wyrównywania szans rozwojowych dzieci niepełnosprawnych i włączania ich w życie społeczne, tworzy się placówki integracyjne (przedszkola, szkoły), gdzie w środowisku dzieci zdrowych przygotowuje się...

Lęk przed mówieniem – mutyzm wybiórczy

Czym jest mutyzm wybiórczy (MW)? MW to zaburzenie lękowe. Dziecko bądź osoba dorosła potrafią mówić, ale w wybranych miejscach i przy wybranych osobach następuje bardzo silny lęk paraliżujący struny głosowe. Inaczej: jest to lęk przed byciem słyszanym. MW jest często mylony z autyzmem bądź nieśmiałością. Nieleczony, może przybrać postać różnych fobii (m. in. szkolnej, społecznej),...

mgr Magdalena Kuźma

Absolwentka SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego o specjalności psychologia kliniczna i zdrowia oraz studiów podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne. Aktualnie studentka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży tworzonej przez Laboratorium Psychoedukacji oraz Ośrodek Regeneracja. Uczestniczka praktyk oraz kursów metodycznych, udoskonalających warsztat psychologiczny, wspierających pracę z dziećmi organizowanych przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia...

mgr Marzena Szuszczyńska-Hochman

Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej, specjalizacja: psychologia kliniczna, studia podyplomowe: Przygotowanie Pedagogiczne. Pracuje z małymi dziećmi z zaburzeniami rozwoju metodą Stosowanej Analizy Zachowania, dziećmi z objawami nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi (ADHD). Uczestniczka wielu kursów metodycznych, udoskonalających warsztat psychologiczny, przygotowujący do pracy z dziećmi m.in. Stosowana Analiza Zachowania (ABA), Trening jedzenia, Rewalidacja ucznia z Zespołem...

mgr Anna Danielska

Ukończyła studia I stopnia z tytułem oligofrenopedagoga w Wyższej Szkole Humanistyczno-Przyrodniczej w Sandomierzu, studia II stopnia z tytułem pedagoga – w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe na kierunku Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto uczestniczyła w licznych kursach i szkoleniach rozszerzających i pogłębiających wiedzę oraz umiejętności pracy...

mgr Magdalena Srebrowska

Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Od 2012 roku pracuje jako psycholog dziecięcy w podwarszawskich przedszkolach oraz niepublicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zajmuje się diagnozą dzieci oraz pracą indywidualną z dziećmi z deficytami.

mgr Beata Mackiewicz

Nauczycielka języka niemieckiego, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeutka integracji sensorycznej, terapeutka integracji bilateralnej, terapii czaszkowo-krzyżowej. Ukończyła kurs integracji odruchów „Move to learn” i INPP. Do doświadczenia świata pełnymi zmysłami, podczas terapii wykorzystuję zabawę wpływając na objawy dysfunkcji integracji sensorycznej dziecka.

mgr Magdalena Zdanowska

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (2012) oraz dyplomowana terapeutka integracji sensorycznej (SI), zajmuje się diagnozą oraz pracą indywidualną z dziećmi z deficytami

mgr Agata Lutek

Zajmuje się diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy i języka powstałych w wyniku uszkodzeń i dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego. Analizuje czynniki wpływające na tempo i jakość opanowywania mowy osób, u których zdiagnozowano m. in.: opóźniony rozwój mowy, porażenie mózgowe, zaburzenia płynności mówienia, upośledzenie umysłowe, zespół Downa, autyzm lub afazję. Przeprowadza badania logopedyczne z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych...